Eesmärgid ja juhtimiskava

Juhtimissüsteemi arendamiseks (sh. oluliste keskkonnaaspektide kontrolli alla võtmiseks) püstitab juhtkond eesmärgid juhtimiskavas, kus eesmärkidest tulenevalt on püstitatud ülesanded ja mille täitmise nimel töötavad kõik ettevõtte töötajad. Oleme kooskõlas oma tegevuspõhimõtete, eesmärkide ja ülesannetega välja selgitanud tegevused, millega seostuvad olulised keskkonnaaspektid. Et tagada oluliste keskkonnaaspektidega seonduvate tegevuste toimumine etteantud tingimustes, oleme kehtestanud erinõuded jäätmekäitluseks, kemikaalide käsitlemiseks ja katla hoolduseks.

Juhtimiskavas toodud ülesannete ja tegevuste täitmist jälgitakse regulaarselt juhtkonna kvartalikoosolekute (ISO mõistes “juhtkonnapoolne ülevaatus”) kaudu. Juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus märgitakse üles täidetud ülesanded/tegevused juhtimiskavas koos viitega asjakohasele tõendusmaterjalile. Samuti võidakse teha parandusi või täiendusi olemasolevatesse kavadesse.

Eesmärke püstitades ja uuesti üle vaadates võtab ettevõte juhtkond arvesse oma juhtimispõhimõtteid, õigusakte ja muid nõudeid, oma olulisi keskkonnaaspekte, tehnoloogilisi võimalusi ning finants-, toimimis- ja äritegevusnõudeid, samuti väliste huvipoolte seisukohti.